Thane Rural Police

Judgement2019-03-30


दि. २७-०३-२०१९ रोजीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत.

2019-02-09


दि. ३०. ०१.२०१९ रोजी वि पो म नि यांनी घेतलेल्या मीटिंगचे इतिवृत्तात.

2018-12-22


दि. २१-११-२०१८ रोजीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत.

2018-08-18


दि. २१-०६-२०१८ रोजीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत.

2018-08-17


दि. २१-०६-२०१८ रोजीच्या बैठकीच्या तपशिलाबाबत - शासन परिपत्रक क्रमांक डी पी पी -२०१५/प्र.क्र.५१/पोल -१०, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये.

2017-11-30


Metting Report

2017-11-30


दि. ३०-११-२०१७ रोजीच्या बैठकीच्या तपशिलाबाबत - शासन परिपत्रक क्रमांक डी पी पी -२०१५/प्र.क्र.५१/पोल -१०, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये.